Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (angl. Feasibility Study) představuje dokument popisující souhrnně investiční záměr ze všech realizačně významných hledisek. Účelem studie je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit proveditelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Jmenovaný podkladový materiál je v různých podobách využíván při přípravě investičních záměrů. Studie je zpracovávána v přípravné, tedy předinvestiční fázi projektu a působí v roli materiálu vedoucího k investičnímu rozhodnutí investora projektu. Zároveň představuje materiál sloužící jako základní nástroj pozdějšího projektového managementu v investiční fázi.

Jedním z hledisek je také dopad investičního záměru na životní prostředí. Jedná se o aspekt významný z hlediska smysluplnosti projektu a ovlivňuje jeho hodnocení zejména v jeho celkovém socio-ekonomickém dopadu. Zároveň ovlivňuje přímo i samotnou realizovatelnost a udržitelnost investice. V případě významných negativních dopadů projektu na životní prostředí hrozí investorovi množství budoucích dodatečných nákladů. Jedná se v konkrétním případě o náklady na odstraňování samotných škod případně zajištění bezproblémového provozu, či o možné sankční postihy ze stran orgánů státní správy a kontrolních orgánů v oblasti životního prostředí, které by v extrémních případech mohli vést až k samotnému ukončení projektu.

Zdroje problémových dopadů na životní prostředí je možné identifikovat ve všech etapách projektu a stejně tak je třeba všechny i potenciální hrozby těchto problémů předem včas rozpoznat a zhodnotit z hlediska dopadu do hotovostních toků.

Typickým negativním dopadem bývá poškození krajiny v okolí výstavby použitím těžké mechanizace, kontaminace půdy únikem pohonných hmot anebo znečištění ovzduší vyšší koncentrací dopravy v oblasti výstavby. Následně potom, v průběhu provozu zařízení, může dojít k uplatňování působení dopadů vyplývajících z technologie produkující vysoké množství odpadů, hlučného, prašného nebo jinak závadného provozu.

Dopady na životní prostředí identifikované v této části studie proveditelnosti mohou být součástí specializovaného dokumentu EIA anebo součástí jiných expertních posudků.

Čím významnější dopady na životní prostředí jsou, tím důležitější je vystihnout správně důsledky těchto faktů na hotovostní toky projektu a případné rizikové faktory, které mohou ale nemusejí realizovatelnost projektu ovlivnit. 1

1) Zdroj : SIEBER, P. : Studie proveditelnosti - metodická příručka, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004